AZ EGYMI FELADATAI

Az utazó gyógypedagógiai hálózat mottója

Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat a helyén hagyjuk.

             – Eötvös József

Intézményünkben 2013 szeptembere óta működik az utazó gyógypedagógiai hálózat.

Az utazó gyógypedagógusok a csongrádi, szentesi, hódmezővásárhelyi, makói járások intézményeiben – óvodától a középiskoláig, fenntartótól függetlenül – biztosítják a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulóknak a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztést.

Az EGYMI célja

A 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 20.§ (9) meghatározott célokon túl az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények alapvető célja, hogy alakuljon ki olyan szolgáltatási tudás, felkészültség, amely biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, a sikeres együttnevelés feltételeinek megteremtését, a társadalmi integráció segítését, illetve a munkaerő-piaci esélyek javítását. A fogyatékossági típusok előfordulásának arányában javuljon a területi lefedettség és bővüljön az ellátórendszer, amely képes segíteni az együttnevelést támogató szolgáltatások beépülését a pedagógiai gyakorlatba, és lehetővé tenni a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók számára, hogy lehetőség szerint intézményükben, (óvodájukban, iskolájukban) vagy lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényüket kielégítő szolgáltatásokat.

Az EGYMI feladata

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények alapvető feladata, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózat szakembereinek segítségével támogassa a befogadó iskolák módszertani megújulását. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs ellátásában hangsúlyos legyen a készség-és képességfejlesztés, az individuális fejlesztés, a tanuló állapotához igazodó sérülés specifikus fejlesztés, hogy lehetővé váljon a gyerek, tanuló optimális szocializációja.

Az ellátás feladatait valamennyi intézménytípusra a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza.

A rendelettel összhangban az alapfeladatokon és célokon túl kiemelten fontos feladatnak tekintjük, hogy

 • az utazó gyógypedagógusok a többségi pedagógusokkal szoros szakmai együttműködést alakítsanak ki,
 • speciális pedagógiai segítséget adjunk: segítsük a szakvélemények értelmezését, a fejlesztési feladatok meghatározását,
 • módszertani, óraszervezési tanácsokkal segítsünk az integráló pedagógusoknak, tantestületeknek,
 • az utazó gyógypedagógus a fogadó pedagógus információi, a szakvélemény és a gyermek képességeinek, készségeinek felmérése alapján egyéni fejlesztési tervet készítsen,
 • az utazó gyógypedagógus az egyéni fejlesztési tervével, a fejlesztési célokkal, feladatokkal segítse a fogadó/befogadó pedagógust, hogy azokat beépítse az oktatási, nevelési folyamatba,
 • partnernek tekintve a szülőket tájékoztatással, tanácsadással segítsük,
 • az inkluzív nevelés feltételeinek kialakításában segítséget nyújtsunk az iskolavezetőknek, hogy valamennyi intézmény alkalmas legyen a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósítására,
 • segítsük az SNI tanulók intézménytípusok közötti átvezetését,
 • az EGYMI-ben dolgozó gyógypedagógusok innovatív szemlélettel képesek legyenek szakmai tapasztalataik, módszertani újításaik publikálására, jó gyakorlatok írására, adaptálására,
 • szoros hálózati együttműködés alakuljon ki a társintézményekkel, a szakértői bizottságokkal, a szakszolgálatokkal.

A célok eléréséhez minden évben általános és speciális feladatokat határozunk meg az éves munkatervünkben.

 1. július 1. napja óta kiemelt feladatunk az EFOP 3.1.6.-16 – 2017-00004 kódszámú pályázat szakmai megvalósítása. A projekt keretében érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk kortárs csoportoknak, integráló pedagógusoknak. A kiemelt céljaink elérése érdekében egy-egy intézmény meghívására a helyszínen tartottunk saját élményű, módszertani tanácsadást a fogadó pedagógusoknak. A pályázati forrásokból beszerzett eszközöket bemutattuk a fogadó pedagógusoknak, hogyan tudják a tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra használni az általunk kipróbált játékokat. A projekt sikeresen megvalósult, 2020. december 29-én befejeződött.

A jogszabályokban meghatározott fontos fogalmak

A 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 4.§ (39)   „utazó gyógypedagógus, utazó konduktor: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, aki az e törvényben meghatározott tevékenységét rendszeresen munkáltatója feladatellátási helyén kívül végzi.”

A 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 4.§ (40.) *  együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – közös vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor.”

Ki az utazó gyógypedagógus az érintettek megfogalmazásában?

„ Egy pedagógus, aki kénytelen lakóhelyétől távol munkát vállalni? Valaki, akinek egy perc nyugalma sincs, mert egyik intézményből rohan a másikba, ahol éppen becsengetnek, mire odaért? Akinek nem alakulhatnak ki tartós és szoros, mindkét fél számára biztonságot jelentő kapcsolatai tanítványaival? Aki egy munkaszervezési kérdés? Vagy egy pedagógus, aki lehetőséget kap arra, hogy tudását számtalan gyermekcsoporttal ossza meg? Egy speciális, pótolhatatlan szakember, aki képes arra is, hogy több intézmény szervezeti kultúráját elfogadja?” (p.16)

Forrás: Utazó pedagógusok jó gyakorlatok kézikönyve (Tapasztalatok, megoldások a változó munkahelyen dolgozó pedagógusokat foglalkoztatók számára) Tinta Tanácsadó Kft. 2008-2009. Letöltés helye, ideje: http://www.educorb.eu/files/educorb_kezikonyv_a5_web.pdf (2019. 10. 14.)

Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai munkáját irányítja

Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó magyar szakos általános iskolai tanár és népművelő, közoktatásvezető, gyógypedagógus logopédia szakirányon, pedagógus- szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő, országos szakértő esélyegyenlőség szakterületen: hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése szakirány, valamint SNI gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás szakirány.

A főállású utazó gyógypedagógusokon kívül tanévenként változó létszámú óraadó gyógypedagógusok is segítik a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztést.

Intézmények közötti szakmai munkaközösség

A 20/2012. EMMI rendelet alapján intézményünkben is megalakult a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Intézményközi Gyógypedagógusi Munkaközösség.

A munkaközösség tagjai: az utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusai, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményeiben az együttnevelést segítő pedagógusok

A munkaközösség vezetője: Karlinszki Tiborné gyógypedagógus

A munkaközösség szakmai irányítója: az EGYMI utazó hálózat intézményegység vezetője

A munkaközösség megalakulásának jogi héttere:

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 138/A. § alapján

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő

A munkaközösség célja

Az utazó gyógypedagógusi hálózat illetékességi területén, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményeiben, egységes szakmai eljárás alapján történjen a gyógypedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység.

Szakmai innovációink

 • kidolgoztuk, folyamatosan fejlesztjük az életkori és diagnózis alapján összeállított bemeneti mérésünket;
 • kidolgoztuk, folyamatosan fejlesztjük az elektronikus egyéni fejlesztési tervünket;
 • kidolgoztuk az utazó gyógypedagógiai hálózat munkáját értékelő eljárásrendet;
 • egységesítettük a szakmai és munkaügyi dokumentumokat.

Módszertani továbbképzés pedagógusoknak

Főállású munkatársaink

Antal Brigitta gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár;

Genye Helga gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon;

Gyöngyösi Tiborné általános iskolai tanító; differenciáló, fejlesztő pedagógiai szakvizsga; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon;

Horváth Zsófia gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, logopédia szakirányon;

Karlinszki Tiborné óvónő; általános iskolai tanító; oktatásinformatikus; közlekedési szakreferens; gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon;

Kiss Angéla gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, logopédia szakirányon;

Kiss Csanád általános iskolai tanító; tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus;

Bányainé Paku Éva gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon; óvodapedagógus; nyelv-és beszédfejlesztő tanár; gyermekjóga oktató – tartósan távol

Czékmán-Végh Noémi gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon; szomatopedagógus; Modern Scoliosis (Schroth) Terapeuta – tartósan távol

Az utazó gyógypedagógiai hálózat szakmai munkáját irányítja

Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó magyar szakos általános iskolai tanár és népművelő, közoktatás-vezető, gyógypedagógus logopédia szakirányon, pedagógus- szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő, országos szakértő esélyegyenlőség szakterületen: hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése szakirány, valamint SNI gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés és oktatás szakirány.

A főállású utazó gyógypedagógusokon kívül tanévenként változó létszámú óraadó gyógypedagógusok is segítik a pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztést.

Intézmények közötti szakmai munkaközösség

A 20/2012. EMMI rendelet alapján intézményünkben is megalakult a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Intézményközi Gyógypedagógusi Munkaközösség.

A munkaközösség tagjai: az utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusai, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményeiben az együttnevelést segítő pedagógusok

A munkaközösség vezetője: Karlinszki Tiborné gyógypedagógus

A munkaközösség szakmai irányítója: az EGYMI utazó hálózat intézményegység vezetője

A munkaközösség megalakulásának jogi háttere:
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 138/A. § alapján

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő

A munkaközösség célja

Az utazó gyógypedagógusi hálózat illetékességi területén, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ intézményeiben, egységes szakmai eljárás alapján történjen a gyógypedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység.

Szakmai innovációink

 • kidolgoztunk, folyamatosan fejlesztjük az életkori és diagnózis alapján összeállított bemeneti mérésünket;
 • kidolgoztunk, folyamatosan fejlesztjük az elektronikus egyéni fejlesztési tervünket;
 • kidolgoztuk az utazó gyógypedagógiai hálózat munkáját értékelő eljárásrendet;
 • egységesítettük a szakmai és munkaügyi dokumentumokat.

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben