Gyógypedagógiai óvoda

Intézményünkben 1972 óta működik gyógypedagógiai óvoda. A gyermekek a szakértői bizottságok véleménye alapján kerülnek felvételre, tekintettel egészségügyi és az egyéni szükségleteikre.

Intézményünk gyógypedagógiai óvodája az 1999/2000-es tanévben vezette be az „Add a kezed!” program adaptációját, melyet az értelmileg akadályozott óvodások számára a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Óvodája készített.

Az óvodai nevelés célja, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatását, sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítse, az életkori, egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, és az együttműködés.

A nevelés alapelvei, értékei

 • a gyermeki személyiséget minden esetben elfogadjuk, tiszteljük, szeretjük
 • a nevelés lehetővé teszi az egyéni készségek és képességek mellett a személyiségfejlődést is
 • a pedagógiai eljárások a gyermek személyiségéhez igazodnak
 • az elvárásokat a fogyatékosság jellege, súlyosságának mértéke határozza meg
 • a gyermek terhelhetőségét befolyásolja az aktuális egészségügyi állapota, meglévő társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
 • gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be

Nevelési feladatok, tevékenységek, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, a közösségi életre történő felkészítését

 • alapmozgások kialakítása, fejlesztése
 • manipuláció kialakítása, fejlesztése
 • beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az aktív szókincs bővítése
 • kontaktus, kooperációs készség, valamint a verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése
 • szobatisztaság és az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítása
 • adekvát játékhasználat elsajátítása
 • kognitív funkciók fejlesztése

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése

 • a sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása
 • a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, és használatuk megtanítása
 • az ép funkciók fejlesztése
 • tehetséggondozás

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének sajátossága, hogy az egész napos tevékenység során nagymértékű differenciálást, speciális eljárások, módszerek alkalmazását teszi szükségessé, melyek csoportos, kiscsoportos, vagy egyéni formában kerülnek megvalósításra. A fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a gyermek egyéni szükségleteihez igazítjuk. A fejlesztő tevékenység teammunkában kialakított, szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely elfogadó és az eredményeket folyamatosan értékelő. Számos terápiás eszközt alkalmazunk a fejlesztési célok elérése érdekében. A játékosság, rendszeresség, következetesség, kis lépések elvét követve, a gyermekre jellemző, cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe véve történik a képességfejlesztés.

A foglalkozások típusai

Önkiszolgálásra nevelés: feladatai a tisztálkodás, öltözés, vetkőzés, egyszerű munkavégzés, szobatisztaságra nevelés terén minél nagyobb önállóságra nevelni az óvodás gyermeket. Az önkiszolgálás nem önálló foglalkozásként jelenik meg, hanem átszövi az egész napi tevékenységet.

Mozgásfejlesztés: az alapmozgások kialakítása, korrigálása, a koordinációs zavarok a mozgásos ügyetlenség csökkentése, a testi-lelki harmónia, a jó pszichomotoros állapot elősegítése.

Anyanyelvi nevelés: kettős feladattal rendelkezik: a beszédmegértés fejlesztése, az aktív beszéd indítása, illetve a szűkebb környezet megismertetése a képességhez mért eszközök, módszerek kiválasztásával. Egyszerű mesék, versek, mondókák ismertetése.

Szenzomotoros fejlesztés: feladata a vizuális és taktilis észlelés, a testséma fejlesztése a szem-kéz koordináció, alakállandóság, alakháttér felismerő képesség fejlesztése, a téri tájékozódás fejlesztése, a helyes ceruzafogás megtanítása, az ábrázoló kedv felkeltése, technikák, eszközök megismertetése.

Játékra nevelés: feladata az adekvát játékhasználat elsajátíttatása, a gyakorló, konstruáló és elemi szerepjátékok ismertetése. Az egymás melletti és együttes játék megvalósítása, énekes- verses népi játékok játszása.

Egyéni fejlesztés: az adott gyermek fejlettségi szintjének megfelelő képességfejlesztés. A lassabban haladó és a csoport átlagánál jobb képességű gyermek egyénre szabott terápiáját is jelenti. A zenei nevelés anyaga részben az egyéni korrekció keretén belül, valamint az anyanyelvi nevelés és a mozgásfejlesztés foglalkozások anyagában valósul meg.

A sajátos nevelési igény szerinti praktikus és esztétikus környezet kialakítása, az elfogadó, biztonságot adó, családias légkör, a szükséges tárgyi feltételek, és a segédeszközök megléte biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, úgy, hogy a napirend során mindig csak annyi segítséget kap a gyermek, amennyire szüksége van, és ami a további önálló cselekvéshez szükséges. Az egészséges, és biztonságos környezethez az egész óvodai team egységesen hozzájárul. Az óvodai épületrész (csoportszobák, gyermekmosdó zuhanyozóval, pelenkázóval, gyermekzsibongó öltözővel) a gyermekek számára könnyen áttekinthető, baleset és akadálymentes. A barátságos és biztonságos hangulatot árasztó csoportszoba tágas, világos, levegős. A szabadidő hasznos eltöltéséhez, a játéktevékenységekhez tágas, fűvel, fával tarkított udvar, modern, új kültéri játékeszközök állnak a rendelkezésre.

A gyermekek személyiségének kibontakoztatásához igyekszünk biztosítani azokat a tárgyi szükségleteket, szeretetteljes személyi feltételeket, valamint a differenciált módszertan alkalmazását, amellyel óvodásaink meglévő hátrányai csökkennek, önmagukhoz képest elérhetik a fejlődésük csúcsát.
Munkánkat hivatásnak tekintve biztosítjuk számukra a nyugalmat, a folyamatosságot, a fejlődést, fejlesztést.

„Mitől jó egy nap?
Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót,
Hogy örülni tudunk.
És attól, hogy holnap is lesz egy nap.
Lehet, hogy még jobb, mint a mai.

/Janikovszky Éva/

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben