Általános iskola

Bemenet-szabályozott intézményként a megyei és országos Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságainak szakvéleményei alapján, a sajátos nevelési igényt tekintve középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók kerülnek felvételre az általános iskolába. 

Beiskolázási körzetünk Csongrád-Csanád megye, de szabad férőhely esetén a környező megyékből is fogadunk gyermekeket, tanulókat. Az intézményünktől távol lakó, vidéki diákjaink számára, valamint gyermekvédelmi indokoltság alapján kollégiumi ellátást is biztosítunk.

Gyógypedagógiai intézményünk, így az általános iskolánk előnyös különbözősége is, hogy napjainkban is életkor szerint kerülnek kialakításra az osztályok, melyek a létszámok tekintetében is kedvezően alakulnak (5-7 fő).

Az osztályfőnök gyógypedagógusok munkáját az iskolai tanórákon gyógypedagógiai asszisztensek, a délutáni kollégiumi foglalkozásokon a kollégiumi nevelőtanárok munkáját pedig gyermek és ifjúságvédelmi felügyelők segítik. 

Egész intézményünkre, így az általános iskolára is jellemző a gyermekközpontúság, a sajátos gyermekszemlélet érvényesítése. Emellett a különböző készségek és képességek sokoldalú fejlesztése, a szocializáció kiemelt fejlesztése, felzárkóztatás, tehetséggondozás, az egészséges életmódra nevelés, nyitottság, korszerűség az oktató-nevelő munkában, hagyományőrzés és teremtés mind megvalósulnak az általános iskola mindennapi nevelő-oktató munkájában is. Mindezek teljesen egyénre szabottan, differenciált formában, a tanulók egyéni szükségleteihez igazodóan jelennek meg. 

A hagyományos tanítási módszerek mellett értelmileg akadályozott diákjainknak lehetőségük van a korszerű tanulási módszerek és eszközök segítségével az ismeretszerzésre. Szinte minden tantermünk rendelkezik interaktív táblával, mely kiegészítve laptoppal, tablettel és egyéb IKT eszközökkel segíti, fejleszti tanulóinkat. 

Az általános iskolában oktatás alapját minden esetben az intézményünk által elkészített helyi tanterv adja, mely a felmenően bevezetett 2020-as Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozók, a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” és a „Kerettanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára 1-8. évfolyam” figyelembevételével készült.

Tantárgyaink az általános iskolában:

Helyi tanterv letöltése

Kommunikáció (1-8. osztály): A tantárgy legfontosabb célja, hogy fejlesztő, ingergazdag környezetben váljon igénnyé és lehetőséggé a sérült gyermek számára a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása, a magatartás, viselkedés olyan mértékű szabályozása, amely a társas kommunikáció felismerésén és megértésén keresztül segíti az elfogadott viszonyulási formákat.

Olvasás-írás (1-8. osztály): A tantárgy célja, hogy megalapozza és fejlessze az olvasás-írás elsajátításához és gyakorlásához szükséges alapkészségeket és a fogalmi gondolkodást, fejlessze a kommunikációs képességet, a grafomotorikát és az artikulációt.

Számolás-mérés (1-8. osztály): A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóknál olyan elemi ismereteket, amelyek eljuttatják őket az érzékeléstől, észleléstől a tárgyfogalmak kialakulásához; megalapozni és kialakítani a tárgyakkal végzett cselekvésekkel a tanulók gondolkodási funkcióit, elemi számfogalmát.

Ábrázolás-alakítás (1-8. osztály): A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázolóalakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával.

Ének-zene (1-8. osztály): A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni.

Játékra nevelés (1-4. osztály): A tantárgy célja elérni, hogy a tanuló egyre jobban ismerje meg a játék folyamán környezetét, a tárgyakat, jelenségeket, építsen kapcsolatot társaival és a felnőttekkel, fejlessze kommunikációs készségét.

Önkiszolgálás (1-2. osztály): A tantárgy célja a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók alapvető szociális képességeit az iskoláskor előtti nevelési tapasztalatokra építve tevékenységeken keresztül úgy fejleszteni, hogy önkiszolgálásukban a képességek szerinti részleges vagy teljes önállóságot elérjék.

Életvitel és gyakorlat (3-8. osztály): A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata váljon célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége.

Mozgásnevelés (1-6. osztály): A tantárgy célja kialakítani a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók mozgáskultúráját, javítani a mozgás összerendezettségét.

Testnevelés (7-8. osztály): A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított és begyakorolt mozgáselemeket és a gimnasztikai alapformájú gyakorlatokat rögzíteni, térbeli irányokat, viszonyfogalmakat használni, az alapmozgásokat gyakorolni.

Állampolgári ismeretek (5-8. osztály): A tantárgy célja bővíteni a tanulók azon ismereteit, amelyek a társadalmi környezet jobb megismerését segítik elő, hogy a tanuló szerezzen gyakorlati ismereteket a szűkebb és tágabb környezetben, valamint sajátítsa el a társadalmi elvárásoknak megfelelő szociális készségeket.

Hon és népismeret (7. osztály): A tantárgy oktatása során fontos szerepet kap a szűkebb és tágabb szülőföld értékeinek, hagyományainak tanári támogatással történő felfedezése, a megismert néphagyományok feldolgozása, megjelenítése.

Etika (8. osztály): Az etika alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyermekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Környezetismeret (5-8. osztály): A környezetismeret tantárgy felkészíti a tanulót a természeti környezetével való harmonikus együttélésre, felismeri a környezet és saját egészsége, mentális épsége közötti összefüggéseket.

Osztályfőnöki óra (5-8. osztály): Az osztályfőnöki óra célja az osztályba járó tanulók közösségének kialakítása, fejlesztése, a csoporthoz tartozás, identitás tudatosítása, a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, személyiségük stabilizálása a lehetséges életpálya elérésének céljai érdekében.

Digitális kultúra (7-8. osztály): A tantárgy célja felkelteni a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók érdeklődését a számítógépek és az irodatechnikai eszközök iránt, bemutatni az eszközök sokszínűségét, gyakorlati alkalmazhatóságát a tanulásban, a játékban és a szórakozásban.

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátást is kapnak a tanulók (komplex gyógypedagógiai, autista fejlesztés, szurdo, terápiás beszéd, terápiás mozgás fejlesztés, DSZIT, lehetőség szerint hang és állatasszisztált terápia). A délutáni órákban különféle szakkörökön (színjátszó szakkör, tömegsport, néptánc, színkotta, bábszakkör, zöld szakkör, kézműves szakkör), az őszi és tavaszi időszakban élményszerű tanulmányi kirándulásokon, nyáron pedig táborozáson vehetnek részt. 

Célunk, hogy tanulóinkat olyan ismeretekhez, tapasztalatokhoz, élményekhez segítsük, amelyek által megalapozzuk az iskolai továbbtanulást elsődlegesen intézményünk Készségfejlesztő iskolájába. 

Kérdése van?

Amennyiben nem találja az információt, amit keres, kérjük lépjen velünk kapcsolatba! Megadott elérhetőségeinken keresztül munkatársaink segítenek Önnek.

Tovább a kapcsolathoz

Hírek, események

Legfontosabb intézményi híreinket és eseményeinket itt ovashatja el.

Bővebben

Képek és videók

Iskolánk eseményei képgalériákkal és a rólunk szóló videók gyűjteménye.

Bővebben

Intézményi dokumentumok

Pályázatok, kötelezően megjelenítendő dokumentumok listája.

Bővebben