A bázisintézményi működés keretében felajánlott jó gyakorlatok,
innovációk

1. A jógyakorlat megnevezése: Sokszínű lehetőség az olvasás-írás előkészítésben!

A jógyakorlat célja: A résztvevők megismerhetik a középsúlyos értelmi sérültek olvasás-írás előkészítésének komplex folyamatát, módszertani lehetőségeit, a készségfejlesztés sokszínűségét. Változatos eszközökkel és gyakorlati példákkal igyekszünk bemutatni a hiányos készségek területeinek fejlesztési lehetőségeit.

A program célcsoportja: értelmi sérült gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó pedagógusok, gyógypedagógusok

Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények, integráló intézmények

A jógyakorlat rövid leírása: A programon résztvevők sok hasznos ötletet, tapasztalatot gyűjthetnek a mozgásfejlesztés, téri orientációs gyakorlatok, percepció fejlesztés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszédfejlesztés és beszédszervek ügyesítésével kapcsolatban, eszköz workshop.

A jógyakorlat alkalmazási területei: olvasás-írás és készségfejlesztés
A jógyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai konzultáció, workshop
A jógyakorlat
o humán erőforrás igénye: az előadást vezető gyógypedagógusok
o eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
o időigénye: 3×45 perc
o a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

2. A jógyakorlat megnevezése: Így csináljuk Mi! -az új betű tanításának menete
gyógypedagógiai intézményünkben

A jógyakorlat célja: A programon résztvevőket végig vezetjük azon módszertani lépéseken, melyek az értelmileg akadályozott tanulók új betű tanításának alapjai. A módszertani délután során változatos eszközökkel és gyakorlati példákkal igyekszünk a betűk tanításának folyamatát bemutatni.

A program célcsoportja: értelmi sérült tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok

Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények
A jógyakorlat rövid leírása: A programon résztvevők sok hasznos ötletet, tapasztalatot gyűjthetnek a hang és betű tanításának módszertani lépéseivel, valamint az új tankönyvek használatával kapcsolatosan, melyeket saját tanóráikon adaptálhatnak.

A jógyakorlat alkalmazási területei: olvasás- írás tantárgy
A jógyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai konzultáció, workshop
A jógyakorlat
o humán erőforrás igénye: az előadást vezető gyógypedagógusok
o eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
o időigénye: 3×45 perc
o a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

3. A jógyakorlat megnevezése: Pénzhasználat a középsúlyos értelmi sérültek oktatásában

A jógyakorlat célja: A programon résztvevő pedagógusokkal megismertetni, példákon keresztül bemutatni a pénz használatának módszertanát az értelmi sérült tanulók oktatásában.

A program célcsoportja: értelmi sérült tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok
Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények

A jógyakorlat rövid leírása: Az érdeklődök gyakorlati példákon keresztül megismerhetik, hogyan kell használni a pénzt, mint eszközt. A pénzzel kapcsolatos fogalmak, felelős gondolkodás, takarékosság, a pénz gondos kezelése, megőrzésének módja.

A jógyakorlat alkalmazási területei: matematika, számolás-mérés tantárgyak
A jógyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai konzultáció, workshop
A jógyakorlat
o humán erőforrás igénye: az előadást vezető gyógypedagógusok
o eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
o időigénye: 3×45 perc
o a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

4. A jógyakorlat megnevezése: Az idő mérése a középsúlyos értelmi sérültek oktatásában

A jógyakorlat célja: A programon résztvevő pedagógusok megismerhetik az idő kialakításának fogalmát, módszertani lépéseit az értelmi sérültek oktatásában.

A program célcsoportja: értelmi sérült tanulókkal foglalkozó gyógypedagógusok

Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények

A jógyakorlat rövid leírása: A programon résztvevők saját élményű tapasztalatszerzéssel, változatos eszközbemutatóval megismerhetnek olyan gyógypedagógiai módszereket, melyeket a tanórákon adaptálhatnak a matematikai kompetencia fejlesztésében, az időbeliség és az időtartamok közti nagyságrendbeli különbségek megértetéséhez.

A jógyakorlat alkalmazási területei: matematika, számolás-mérés tantárgyak
A jógyakorlat megosztásának formája: előadás, szakmai konzultáció, workshop
A jógyakorlat
o humán erőforrás igénye: az előadást vezető gyógypedagógusok
o eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
o időigénye: 3×45 perc
o a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

A bázisintézményi kapcsolattartó neve és elérhetőségei
Neve: Megyesi Istvánné
Beosztása: igazgató
Levelezési címe: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
Telefonszáma: 06-62-246-074, 06-20-269-3363
E-mail címe: kozmutza@kfisk-hmmvhely.edu.hu

A bázisintézményi működés keretében felajánlott jó gyakorlatok, innovációk

1. – A jó gyakorlat megnevezése: Virtuális világ sajátosan! – Digitális témahét tartalmi adaptálása értelmileg akadályozott gyermekekre, tanulókra

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők megtapasztalhatják, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott projekthét hogyan valósulhat meg az értelmileg akadályozott tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeiben. A témahét folyamán előtérbe helyezzük a digitális eszközök használatának gyakorlását, további új eszközök megismerését, a megtapasztalás útján való ismeretszerzést, az önálló döntéshozatal lehetőségeit, amivel elősegíthetjük a gyakorlati életben való könnyebb eligazodásukat, az eredményesebb társadalmi beilleszkedésüket.

 A program célcsoportja: az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók minden korosztálya

 Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények

 A jó gyakorlat rövid leírása: a bemutató projekthét alatt az érdeklődők betekintést kaphatnak a különböző digitális eszközök bevonásával történő tananyag feldolgozásba. A komplex témahét során megismerhetik a módszereket, ötleteket, eszközöket, melyekkel a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat életkoruknak és értelmi képességeiknek megfelelőn juttatjuk sikerélményekhez az őket körülvevő digitális világról.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: projekthét, mind a szabadidős, mind tanórai a tevékenységekre kiterjedően

 A jó gyakorlat megosztásának formája: nyílt nap, bemutató foglalkozások, személyes konzultációk, magyarázat, előadás, felkészítés

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: programgazda gyógypedagógus/pedagógus és a programba bevont csoportok, osztályok gyógypedagógusai/pedagógusai, a nevelő-oktató munkát segítőik
 • eszközigénye: forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 1-5 tanítási nap, 5. projektzáró nap
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

2. – A jó gyakorlat megnevezése: Gazdálkodj sajátosan! – Pénz7 témahét tartalmi adaptálása értelmileg akadályozott gyermekekre, tanulókra

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők megtapasztalhatják, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott projekthét hogyan valósulhat meg az értelmileg akadályozott tanulók tanórai és szabadidős tevékenységeikben, előtérbe helyezve a gyakorlatias, a mindennapi élethelyzetekben előforduló mennyiségismereti és pénzhasználati módokat, ami alapvető feltétele a hatékony társadalmi beilleszkedés segítésének.

 A program célcsoportja: értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók minden korosztálya, az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű óvodások és alsó tagozatos általános iskolások

 Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények, többségi óvodák, általános iskolák

 A jó gyakorlat rövid leírása: a projekthéten résztvevők betekintést nyerhetnek az óvodás csoportok és az iskolai osztályok különböző játékos feladataiba, melyek igazodnak a tanulók értelmi képességeikhez, meglévő tapasztalataikhoz. Mesével, rövid tanulságos történetekkel, társasjátékokkal, kézműves tevékenységekkel megtapasztaltathatjuk a takarékosság módjának, változatainak, területeinek típusait, lehetőségeit az adott életkor és értelmi képességek függvényében. Az ötletek, feladatok, módszerek jól adaptálhatóak tanulási zavaros és enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében is.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: projekthét, mind szabadidős, mind tanórai tevékenységekkel a tantervi tudás fejlesztése, a tanulás támogatása saját élményű tapasztalatszerzéssel

 A jó gyakorlat megosztásának formája: a projekt hét bemutatása, nyílt nap, bemutató foglalkozás, személyes konzultáció, felkészítés, előadás, magyarázat

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: programgazda gyógypedagógus/pedagógus és a programba

bevont csoportok, osztályok gyógypedagógusai/pedagógusai, nevelő-oktató munkát segítőik

 • eszközigénye: forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 1-5 tanítási nap, 5. projektzáró nap
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

3. – A jó gyakorlat megnevezése: Mi így tudjuk! – Fenntarthatósági témahét tartalmi adaptálása értelmileg akadályozott gyermekekre, tanulókra

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők megtapasztalhatják, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott projekthét során az értelmileg akadályozott diákok hogyan érthetik meg a fenntarthatóság fontosságát és a személyes érintettségüket a Föld védelméért. Elsősorban aktív és interaktív formában, szenzoros megközelítésben kerülnek feldolgozásra a kiválasztott anyagok. Az adaptált projekthét tevékenység szemléletében hiányt pótló, innovatív, kreatív, és holisztikus szemléletű. Értékrendet közvetít, jövőképet formál.

 A program célcsoportja: az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók minden korosztálya, integráltan ellátott sajátos nevelési igényű óvodások és az alsó tagozatos általános iskolás tanulók

 Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmények, többségi óvodák, általános iskolák

 A jó gyakorlat rövid leírása: a programok tanórán és tanórán kívül valósulnak meg a gyermekek életkorához igazodva és képességeik figyelembevételével. Témakörei illeszkednek a kerettantervben megjelöltekhez, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által ajánlott projekthét témaköreihez. Minden esetben részletesen kidolgozásra kerül a napi feladat, a cél, a munkaforma, és a szükséges eszköz, helyszín a meghatározott témakör függvényében. A projekthét közös tevékenységgel zárul.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: projekthét, mind szabadidős, mind tanórai tevékenységekkel a tantervi tudás fejlesztése a tanulás támogatása saját élményű tapasztalatszerzéssel

A jó gyakorlat megosztásának formája: a projekt hét bemutatása, nyílt nap, bemutató foglalkozás, előadás, magyarázat, személyes konzultáció, felkészítés

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: programgazda gyógypedagógus/pedagógus és a programba bevont csoportok, osztályok gyógypedagógusaik/pedagógusai, nevelő-oktató munkát segítőik
 • eszközigénye: forgatókönyv, játékok, társasjátékok, infokommunikációs eszközök, taneszközök fénymásolópapír, színes fénymásoló (és egyéb eszközök, amelyeket a pedagógusok kreativitása a projekttel kapcsolatban igényel)
 • és időigénye: 1-5 tanítási nap, 5. projektzáró nap
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

4. – A jó gyakorlat megnevezése: Colora-tura – avagy színes muzsika – elemi szintű zeneoktatás, színkotta módszer az értelmileg akadályozott tanulók tehetséggondozására

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevőknek bemutatásra kerül a színkottás zenekarunk foglalkozása, amely során nem csak a módszer gyakorlati alkalmazása válik láthatóvá, hanem az együtt zenélés élménye az értelmileg akadályozott tanulókkal, aminek segítségével tudjuk kialakítani a kölcsönös egymásra figyelést, alkalmazkodás képességét és örömét. Olyan zeneesztétikai élményt biztosítunk, amely módszere által maga a tanuló is részt vesz a zenemű megalkotásában. A jelenlévők módszertani programot kapnak értelmileg akadályozott tanulók zenei oktatásához.

 A jó gyakorlat célcsoportja: értelmileg akadályozott általános iskolás és készségfejlesztő iskolás tanulók

 Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmény

 A jó gyakorlat rövid leírása: a magyar, illetve az egyetemes zenei kultúra részét képező zenei darabok közös feldolgozása speciális színes kottarendszer segítségével történik. A megfelelő zenei hangok differenciálását a holland Jeanette Barentsen zenepedagógus módszerét követve, színek megfeleltetésével alakítjuk ki. A darabokat a tanulók értelmi képességeihez, mozgáskorlátaikhoz igazodva egyénileg, speciálisan hangszereljük, melyeket a foglalkozások során bemutatunk.

 Jó gyakorlat alkalmazási területei: egyéb foglalkozás, szabadidős tevékenység

 Jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, előadás, felkészítés

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: a foglalkozást vezető gyógypedagógusok
 • eszközigénye: forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 2 x 45 perc
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

5. – A jó gyakorlat megnevezése: Játék az élet-Életjáték – gyermekszínjátszás az értelmileg akadályozott tanulók tehetséggondozására

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők betekintést kaphatnak az értelmi fogyatékos gyermekek tehetséggondozásába a drámapedagógia eszközeivel és módszereivel, a közös drámajáték által. Bemutatásra kerül egy adott színdarab, hogy miként valósulhat meg az értelmileg akadályozott gyermekek esetében az alkalmazkodási képesség, beszédkészség, mozgáskultúra, kommunikáció fejlesztése, együttműködési készség, önbizalom erősítése az adott darab feldolgozása során, úgy, hogy közben tanulóink élményekben és érzelmekben gazdagodhatnak.

A jó gyakorlat célcsoportja: általános iskoláskorú, valamint készségfejlesztő iskolás értelmileg akadályozott tanulók

 Intézménytípus: gyógypedagógiai intézmény

 A jó gyakorlat rövid leírása: az érdeklődők megismerhetik az adott darab előkészületeit, műhelymunkáit, a speciális módszereket, melyek alkalmazkodnak az értelmileg akadályozott gyermekek korához és képességeikhez, a verbális kommunikációra nem képes tanulók esetében is.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: egyéb foglalkozás, szabadidős tevékenység

 A jó gyakorlat megosztásának formája: nyílt nap, bemutató foglalkozás, előadás, személyes konzultáció

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: a foglalkozást vezető pedagógus
 • eszközigénye: forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 2 x 45 perc
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

 6. – A jó gyakorlat megnevezése: BEFOGAD-LAK- Saját élményű érzékenyítő program kortárs csoportoknak, pedagógusoknak a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók elfogadására

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők saját élményen keresztül megtapasztalják a különböző fogyatékossággal élők nehézségeit, ezáltal elérhetjük, hogy csökken a sajátos nevelési igényű gyerekekkel, tanulókkal szemben támasztott előítélet, szemléletformálással, ismeretátadással elősegítjük a társadalmi elfogadást, befogadást

 A program célcsoportja: óvodástól középiskolásig minden korosztályú gyermek, tanuló,

intézménytípustól függetlenül a pedagógusok

 Intézménytípus: óvoda, általános iskola, középiskola

 A jó gyakorlat rövid leírása: 5 állomáson saját élményen keresztül megtapasztalják a résztvevők a látássérültek, a hallássérültek, a mozgássérültek, az autisták, a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek, tanulók nehézségeit. A játékos feladatok megoldása, átélése közben lehetőség van a szakemberekkel beszélgetni az átélt élményekről, tapasztalatokról.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: szabadidős tevékenység, osztályfőnöki óra

 A jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: 5 állomásvezető, a résztvevőket segítő, koordináló pedagógus
 • eszközigénye: forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 2 x 45 perc
 • a résztvevők maximális létszáma: 20 fő

7. – A jó gyakorlat megnevezése: Matekozz játékkal! – Matematikai játékok, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű tanulókat a tananyag jobb elsajátításában, mélyítésében

 A jó gyakorlat célja: a programon résztvevők ismerkedjenek meg azokkal a társasjátékokkal, eszközökkel, amelyekkel egy adott matematikai tananyagot könnyebben mélyíthetnek el a tanulók. Ismerjék meg egy-egy játék átalakíthatóságát adott témakörhöz, ezáltal gazdagítva módszertani eszközeiket.

 A program célcsoportja: általános iskolában matematikát tanítók, tanárok, korrepetálást tartók, fejlesztők, gyógypedagógusok

 Intézménytípus: általános iskola

 A jó gyakorlat rövid leírása: A pedagógusok sokféle társasjátékot ismernek. A foglalkozáson ezeket használjuk fel másként, a matematika anyag alá rendeljük őket. A résztvevők saját élmény alapján megtapasztalják, hogy a szokott játékszabálytól eltérve, újat alkotva, a játékot kicsit átalakítva, egy eszközzel is (dobókocka, kártya, dominó), mi mindent gyakoroltathatnak. A játékos feladatok megoldása, átélése közben lehetőség van ötletek gyűjtésére, gyakorlásra, a tanultak továbbfejlesztésére.

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: matematika óra, korrepetálás, fejlesztő-, habilitációs- rehabilitációs foglalkozások

 A jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás, melynek résztvevői a jelentkezők

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: a foglalkozást vezető gyógypedagógus
 • eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 2 x 45 perc
 • a résztvevők maximális létszáma: 10 fő

8. – A jó gyakorlat megnevezése: Kompetenciafejlesztés gyógypedagógiai módszerekkel

 A jó gyakorlat célja: megmutatjuk, a programon résztvevők kipróbálják, hogy a gyógypedagógiai módszerek hogyan illeszthetők a tanórákon a kompetenciafejlesztésbe

 A program célcsoportja: tanítók és tanárok

 Intézménytípus: általános iskola, középiskola

 A jó gyakorlat rövid leírása: a bemutató foglalkozáson résztvevők saját élményű tapasztalatszerzéssel elsajátíthatnak olyan gyógypedagógiai módszereket, melyeket a tanórákon adaptálhatnak az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, valamint a személyközi, interkulturális és szociális kompetencia fejlesztésére

 A jó gyakorlat alkalmazási területei: magyar nyelv-és irodalom, matematikatanítás módszertani tudás fejlesztése, szabadidős tevékenység, osztályfőnöki óra, a tanuló személyiségének fejlesztése

 A jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás, melynek résztvevői a foglalkozásra jelentkezők

 A jó gyakorlat

 • humán-erőforrás igénye: 3 állomásvezető, a résztvevőket segítő, koordináló pedagógus
 • eszközigénye: a forgatókönyv részletesen tartalmazza
 • és időigénye: 3 x 45 perc
 • a résztvevők maximális létszáma: 20 fő

 A bázisintézményi kapcsolattartó neve és elérhetőségei

 Neve: Megyesi Istvánné
Beosztása: intézményvezető
Levelezési címe: 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.
Telefonszáma: 06-62-246-074, 06-20-269-3363
E-mail címe: kozmutza@kfisk-hmmvhely.ed.hu